SCIENCE

CHEMISTRY DEPT.

 • DR. DIPTI
 • PREETI GUPTA
 • YACHANA DUA
 • RUBIYA KHAN
 • RASHMI GUPTA
 • RICHA TANWAR
 • LOKESH SAINI

PHYSICS DEPT.

 • JYOTI SAINI
 • PRIYANKA SHARMA
 • AAYUSHI GUPTA
 • SHAKSHI GUPTA
 • PRERNA SHARMA

MATHS DEPT.

 • SATYA PAL
 • PRAMILA
 • MANISHA RATORE
 • AAISHA KHAN
 • SUNITA SWAMI

ZOOLOGY DEPT.

 • JYOTI
 • JASWANT SAINI
 • NITESH SHARMA

BOTANY DEPT.

 • SOURABH TANEJA
 • JYOTI SHEKHAWAT
 • MEENAKSHI KUMARI

ARTS

GEOGRAPHY

 • ARVIND SHUKLA
 • TARIKA SHARMA
 • RAVI PRADHAN

HISTORY

 • SANJAY GOTHWAL
 • AMAR SINGH

POLITICAL SCIENCE

 • SAVITRI NARUKA
 • JITENDRA MANGAL

ENGLISH

 • AAKANSHA SHARMA
 • SURBHI DWIVEDI
 • ROHAN YADAV

HINDI

 • RICHA SHARMA
 • MUKESH KUMAR YOGI
 • RAJNI SHEKHAWAT

ECONOMICS

 • BHAGWAN SAHAY SAINI

DRAWING & PAINTING

 • AJIT KUMAR JAIN
 • YOGRAJ

PHYSICAL EDUCATION

 • RAVI SHARMA

COMPUTER SCIENCE

 • DIVYA SHARMA
 • BHAWANA SHARMA
 • SHALINI DUREJA

NON TEACHING STAFF

 • SURENDRA KUMAR SAINI(ACCOUNTENT)
 • DHARMENDRA KUMAR SHARMA (O.S)
 • ASHISH SHARMA (O.S)
 • VINITA SHARMA (RECEPTIONST)
 • RITU BALA SHARMA(LIBRARIAN)